Būvvaldes pakalpojumi

Apliecinājums par energoapgādes būves gatavību ekspluatācijai

Apraksts

Apliecinājumu par energoapgādes būves gatavību ekspluatācijai būvvaldē ir jāiesniedz, ja energoapgādes objekta būvniecībai ir saņemta būvatļauja

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Apliecinājumu par energoapgādes būves gatavību ekspluatācijai (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā

Korespondence papīra formātā – Rakstisku apliecinājumu par energoapgādes būves gatavību ekspluatācijai nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807264

E-pakalpojums – Apliecinājumu par energoapgādes būves gatavību ekspluatācijai iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu “E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Doc Bv Nr.44 pievienojot:
1. tehniskā projekta izmainītās daļas;
2. energoapgādes objekta vai tā daļas novietojuma izpildmērījumus digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā. Veicot inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus (digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā), gruntī izbūvēto komunikāciju novietojumam pieļaujama novirze +/– 0,3 m no energoapgādes objekta projektā paredzētā;
3. institūciju, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, atzinumi par energoapgādes objekta tehnisko gatavību ekspluatācijai;
4. būvprojektā paredzēto mērījumu rezultātus, elektroiekārtu un citu speciālo iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja tie nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekārtu drošību;
5. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus ražošanas būvēm un 110 kilovoltu un 330 kilovoltu elektroietaisēm;
6. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;
7. energoapgādes objektu ēkām un būvju klasifikācijā iekļautajām inženierbūvēm – Valsts zemes dienesta sagatavotas ēku un inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas lietas;
8. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu;
9. būvuzraudzības pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi.
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Kvīts par nodevas apmaksu

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumu Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"81.punktu būvvalde pēc dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, nosaka termiņu energoapgādes objekta pieņemšanai ekspluatācijā, kas nav ilgāks par 10 darbdienām.
Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā varēs saņemt pēc uzaicinājuma Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū, tikai pēc apliecinoša dokumenta par nodevas nomaksu uzrādīšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: