Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Brocēnos

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa paziņo, ka 13.02.2024. Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas sēdē ir pieņemts lēmums “Par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Apbūves zeme, Brocēnos, kadastra numurs 8405 004 0104, sastāvā esošai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8405 004 0164, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.4., 5.§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024.gada 26.februāra līdz 2024.gada 24.martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada 4.martā plkst. 17.30 klātienē Brocēnu kultūras centrā, Lielcieceres ielā 10, Brocēnos, kā arī būs iespēja piedalīties tiešsaistē ZOOM platformā. Saite uz sanāksmi: https://us02web.zoom.us/j/88555239004?pwd=eFVMYXlKTDhGdE1LVkVQMW1aQVgvZz09

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties attālināti Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27593, kā arī klātienē Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus detālplānojuma 1. redakcijai publiskās apspriešanas laikā var iesniegt klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Striķu ielā 3, Saldū, vai Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, vai sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt klātienē, iepriekš piesakoties, vai zvanot detālplānojuma izstrādes vadītājai Laurai Zariņai-Skapstei, tālrunis 25479824 vai rakstot uz e-pastu laura.zarina-skapste@saldus.lv.

Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kartību Saldus novadā (līdz 18.01.2023.)

LĪDZ 18. JANVĀRIM IEDZĪVOTĀJUS AICINĀM IZTEIKT VIEDOKLI PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU “PAR ZEMAS ĪRES MAKSAS MĀJOKĻU IZĪRĒŠANAS KARTĪBU SALDUS NOVADĀ” PROJEKTU

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu “Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kartību Saldus novadā” projektu.

Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 4. janvāra līdz 18. janvārim, nosūtot elektroniski Saldus novada pašvaldībai:

e-pasts: pasts@saldus.lv
e-adrese: _DEFAULT@90009114646

Visi saistošo noteikumu projekti ŠEIT.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja parka “BRVE” būvniecība Saldus novada Gaiķu un Remtes pagastos.

Ierosinātāja: SIA “BRVE”, reģ. Nr. 45403057233, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28-8, Rīga, LV-1011.

Paredzētās darbības vieta: Zemes vienības kadastra apzīmējumiem 84800010025, 84800010006, 84800010045, 84800010043, 84520010196, 84520010206, 84520010147, 84520010080, 84520010069, 84520010138, 84520010139, 84520010197, 84520010074.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 25. augusta lēmums Nr. 5-02/21. 

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja parka “BRVE” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 2. decembra līdz 2023. gada 4. janvārim. Sagatavotais ziņojums sākot ar 2022. gada 2. decembri būs pieejams:

 • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
 • Saldus novada Gaiķu pagasta pārvaldē (“Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Saldus novads) darba laikā;
 • Saldus novada Remtes pagasta pārvaldē (Kantora ēka – 1, Remte, Remtes pag., Saldus novads) darba laikā;
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2022. gada 13. decembrī plkst. 18.00. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2022. gada 20. decembrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi brveparks@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 4. janvārim aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

 Plašāk skatīt ŠEIT.

Paziņojums par publisko apspriešanu lokālplānojumam Brīvības ielā 32

Informācija par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Brīvības iela 32, Saldū, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 daļai” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada domes 2022.gada 24.oktobra sēdē (protokols Nr.18, §3) tika pieņemts lēmums “Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Brīvības iela 32, Saldū, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 daļai “ pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 2022.gada 7.novembra līdz 2022.gada 4.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 21.novembrī plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM platformā.

Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2022. gada 21.novembra plkst. 14.00 jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa:

https://forms.gle/gYHAeZNFdrrhgEgQA

Uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kuru izmantot, lai pieslēgtos sanāksmei.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties attālināti interneta vietnē www.saldus.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25519, klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā var iesniegt Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi : Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt attālināti vai klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot lokālplānojuma izstrādātājam, tālrunis 25469148 vai rakstot uz e-pastu info@projekti.pro

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu nekustamā īpašuma J.Rozentāla iela 31, Saldū,

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa paziņo, ka 02.09.2022. Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas sēdē ir pieņemts lēmums „Par “Detālplānojuma nekustamā īpašuma J.Rozentāla iela 31, Saldū, kadastra numurs 8425 004 0185, sastāvā esošas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0185”, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai“ (protokols Nr.22., 3.§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022.gada 12.septembra līdz 9.oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 26.septembrī plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2022. gada 26.septembra plkst. 14.00 jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa:

https://forms.gle/KUxjdV1UEW4GCu7r6

Uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos sanāksmei.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Detālplānojuma nekustamā īpašuma J.Rozentāla iela 31, Saldū, kadastra numurs 8425 004 0185, sastāvā esošas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0185 (turpmāk detālplānojums) 1. redakciju var iepazīties attālināti interneta vietnē www.saldus.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17983 , klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi : Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt attālināti vai klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot detālplānojuma izstrādātājai Kristīnei Gulbei, tālrunis 22012570 vai rakstot uz e-pastu kristine.gulbe@latvijasmernieks.lv

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības iela 32, Saldū 1.redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada domes 2022.gada 27.jūlija sēdē (protokols Nr.13, §1) tika pieņemts lēmums apstiprināt “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Brīvības iela 32, Saldū, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 daļai” 1. redakciju un nodot to publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2022.gada 8.augusta līdz 2022.gada 4.septembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 22.augustā plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2022. gada 22.augusta plkst. 14.00 jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtOU13ljzP6ZhrT4vXKPlR5jcJ_0n3lcZT5nziCPnPbH3cg/viewform?usp=pp_url

Uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kuru izmantot, lai pieslēgtos sanāksmei.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties attālināti interneta vietnē  Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23900 klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā var iesniegt Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi : Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt attālināti vai klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot lokālplānojuma izstrādātājam, tālrunis 25469148 vai rakstot uz e-pastu info@projekti.pro

Paziņojums par IVN ziņojuma sabiedrisko apspriešanu SIA “VPSP” vēja elektrostaciju būvniecībai Saldus novadā

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju būvniecība Saldus novada Novadnieku un Kursīšu pagastos

Ierosinātāja: SIA “VPSP”, reģ. Nr. 40203207236, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28-8, Rīga, LV-1011, tālruņa numurs: 26395506.

Paredzētās darbības vieta: Zemes vienības kadastra apzīmējumiem 84720080087, 84720080125, 84720080089, 84720080063, 84620030030, 84620030101, 84620030081, 84620030050, 84620010110, 84620030003, 84620030100, 84620010045, 84620010034

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 5. novembra lēmums Nr. 5-02/10.

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja elektrostaciju parka “VPSP” būvniecības Saldus novada Kursīšu un Novadnieku pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2022. gada jūlijs) sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 12. jūlija līdz 11. augustam. Sagatavotais ziņojums sākot ar 2022. gada 12. jūliju būs pieejams:

 • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
 • Saldus novada Kursīšu pagasta pārvaldē (adrese: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads) darba laikā;
 • Saldus novada Novadnieku pagasta pārvaldē (adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads) darba laikā;
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes” – skat. zemāk.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2022. gada 25. jūlijā plkst. 17.00. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”. Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2022. gada 1. augustam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi vejaparks@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2022. gada 11. augustam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Kopsavilkums

Pielikumi:

 1. pielikums. Programma Nr. 5-03/2 ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju būvniecībai Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zaņas pagastos un lēmums Nr. 5-02-1/15/2022 par grozījumiem 2020. gada 6. janvārī izsniegtajā Programmā Nr. 5-03/2 ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju būvniecībai Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zaņas pagastos
 2. pielikums. Pašvaldības vēstule par atbilstību teritorijas plānojumam
 3. pielikums. Saldus novada pašvaldības vēstule Nr. 4-24.1/2145
 4. pielikums. Trokšņa emisijas dati
 5. pielikums. Valsts vides dienesta 2022. gada 1. aprīļa vēstule Nr. 2.4./AP/2022
 6. pielikums. Mirgošanas efekta aprēķina rezultāti
 7. pielikums. Sikspārņu eksperta atzinums
 8. pielikums. Ornitologa atzinums
 9. pielikums. AS “Latvijas valsts meži” 2022. gada 8. aprīļa vēstule “Par ietekmes uz vidi novērtējumu vēja elektrostaciju izbūvei Saldus novada Kursīšu un Novadnieku pagastos”
 10. Pielikums. Ainavu arhitekta atzinums
 11. Pielikums. LVĢMC izziņa par piesārņojošo vielu fona koncentrācijām
 12. Pielikums. Maksimālās drošības aizsargjoslu skartās zemes vienību platības

ELEKTRONISKIE PIELIKUMI

E.1. pielikums. Trokšņa modelēšanas ievades dati

E.2. pielikums. Mirgošanas efekta aprēķinu rezultāti WindPro

Plašāk: https://bit.ly/3AEiJdl

Paziņojums par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas precizēto redakciju publisko apspriešanu

Saldus novada dome 2022. gada 7. marta domes sēdē pieņēmusi lēmumu “Par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam precizētās redakcijas un Saldus novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam precizētās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 5., 11.§).

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2022. gada 16.marta  līdz 2022. gada 6.aprīlim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

 • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem,
 • piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (tiešsaistes formātā),
 • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Ar dokumentiem elektroniskā formātā iespējams iepazīties:

 • Pašvaldības mājaslapā (skatīt pielikumus).
 • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija.lv:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties:

 • Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Striķu ielā 3, Saldū;
 • Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu):

 • Avotu ielā 12, Saldū, 304.kabinetā, Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone (t. 26521488, ginta.andersone@saldus.lv)
 • Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Attīstības nodaļas stratēģiskās plānošanas speciāliste Ilze Tomanoviča-Barone (t. 25862670, ilze.tomanovica-barone@saldus.lv)

Publiskās apspriešanas sanāksmes, attālinātā formātā izmantojot platformu “Zoom”, notiks 2022. gada 31. martā:

 • 18:00 pieslēgšanās saite pieejama ŠEIT (Meeting ID: 813 3045 8249, Passcode: 205643)

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas.  Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz 2022.gada 6.aprīlim (ieskaitot) kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtot pa pastu uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801;
 • ievietojot pašvaldības pastkastē pie ieejas durvīm kādā no šīm vietām:
 • Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads;
 • Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus novads;
 • nosūtot elektroniski uz pasts@saldus.lv vai ginta.andersone@saldus.lv;
 • iesniegt elektroniski, izmantojot valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu Ģeolatvija.lv (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Iesniedzot priekšlikumu fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons, bet juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par publiskajai apspriešanai nodotajiem plānošanas dokumentiem:

 • Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Saldus novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Saldus novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.
 • Saldus novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Par informatīvu materiālu dokumentu izstrādē izmantots Pašreizējās situācijas raksturojums (ar pielikumu “Apvienotā Saldus novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti (2021)”). Dokumentācija par izstrādes procesu apkopota atsevišķā sējumā – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Kontaktpersona saziņai: Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone, tālr. 26521488, ginta.andersone@saldus.lv

Pielikumi:

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038. gadam precizētā redakcija

Saldus novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam projekta sadaļas:

 1. Stratēģiskā daļa
 2. Rīcības plāns
 3. Investīciju plāns
 4. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Informatīvs materiāls – Pašreizējās situācijas raksturojums

Informatīvā materiāla pielikums – Apvienotā Saldus novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa paziņo, ka 03.03.2022. Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas sēdē ir pieņemts lēmums „Par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai“ (protokols Nr.7., 4.§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022.gada 14.marta līdz 10.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 28.martā plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2022. gada 28.marta plkst. 12.00 jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa:

https://forms.gle/LbXQ7nxWHpdErSWZ9

Uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos sanāksmei.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216 (turpmāk detālplānojums) 1. redakciju var iepazīties attālināti interneta vietnē www.saldus.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19123, klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63807280.

            Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi : Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt attālināti vai klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot detālplānojuma izstrādes vadītājai Laurai Zariņai-Skapstei, tālrunis 25479824 vai rakstot uz e-pastu laura.zarina-skapste@saldus.lv.

Paziņojums par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas publisko apspriešanu

Saldus novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu “Par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam projekta un Saldus novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 19., 31.§).

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 11. novembra  līdz 2021. gada 10. decembrim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

 • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem,
 • piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (tiešsaistes formātā),
 • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Ar dokumentiem elektroniskā formātā iespējams iepazīties:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties:

 • Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Striķu ielā 3, Saldū;
 • Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu):

 • Avotu ielā 12, Saldū, 304.kabinetā, Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone (t. 26521488, ginta.andersone@saldus.lv)
 • Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Attīstības nodaļas stratēģiskās plānošanas speciāliste Ilze Tomanoviča-Barone (t. 25862670, ilze.tomanovica-barone@saldus.lv)

Publiskās apspriešanas sanāksmes, attālinātā formātā izmantojot platformu “Zoom”, notiks 2021. gada 29. novembrī:

 • 10:00 pieslēgšanās saite pieejama ŠEIT (Meeting ID: 886 6720 9952, Passcode: 867407)
 • 18:00 pieslēgšanās saite pieejama ŠEIT (Meeting ID: 829 7665 8891, Passcode: 813828)

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas.  Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 10. decembrim (ieskaitot) kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtot pa pastu uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801;
 • ievietojot pašvaldības pastkastē pie ieejas durvīm kādā no šīm vietām:
  • Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads;
  • Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus novads;
 • nosūtot elektroniski uz pasts@saldus.lv vai ginta.andersone@saldus.lv;
 • iesniegt elektroniski, izmantojot valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu Ģeolatvija.lv (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Iesniedzot priekšlikumu fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons, bet juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par publiskajai apspriešanai nodotajiem plānošanas dokumentiem:

 • Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Saldus novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Saldus novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.
 • Saldus novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Par informatīvu materiālu dokumentu izstrādē izmantots Pašreizējās situācijas raksturojums (ar pielikumu “Apvienotā Saldus novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti (2021)”). Dokumentācija par izstrādes procesu apkopota atsevišķā sējumā – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Kontaktpersona saziņai: Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone, tālr. 26521488, ginta.andersone@saldus.lv

Pielikumi:

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038. gadam projekts

Saldus novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam projekta sadaļas:

 1. Stratēģiskā daļa
 2. Rīcības plāns
 3. Investīciju plāns
 4. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Informatīvs materiāls – Pašreizējās situācijas raksturojums

Informatīvā materiāla pielikums – Apvienotā Saldus novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Informācija par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 14A, Saldū 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada domes 2021.gada 22.aprīļa sēdē (protokols Nr.5, §4) tika pieņemts lēmums apstiprināt Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 14A, Saldū 1. redakciju un nodot to publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada 6.jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 24.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2021. gada 24.maija plkst. 14.00 jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa: https://forms.gle/dEQS9kJALxFSjgew9

Uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kuru izmantot, lai pieslēgtos sanāksmei.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties attālināti interneta vietnē www.saldus.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17473 , klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63807280.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā var iesniegt Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, (ievietojot pašvaldības pastkastītē pie ieejas durvīm), sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi : Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt attālināti, zvanot arhitektei Inetai Butānei pa tālruni 29283768 vai klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot lokālplānojuma izstrādes vadītājai Laurai Zariņai-Skapstei, tālrunis 25479824 vai rakstot uz e-pastu laura.zarina-skapste@saldus.lv.

Informācija par Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Ciecere”, Saldū 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada domes 2020.gada 22.decembra sēdē (protokols Nr.16, §6) tika pieņemts lēmums apstiprināt Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Ciecere”, Saldū 1. redakciju un nodot to publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2021.gada 26.aprīļa līdz 2021.gada 23.maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 10.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2021. gada 10.maija plkst. 14.00 jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa.

Uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kuru izmantot, lai pieslēgtos sanāksmei.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties attālināti interneta vietnē www.saldus.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63807280.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā var iesniegt Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, (ievietojot pašvaldības pastkastītē pie ieejas durvīm), sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt attālināti vai klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot lokālplānojuma izstrādes vadītājai Laurai Zariņai-Skapstei, tālrunis 25479824 vai rakstot uz e-pastu laura.zarina-skapste@saldus.lv.

Esosas Izmantosanas PlansEsošais izmantošanas plāns

Teritorijas Funkcionalais ZonejumsTeritorijas funkcionālais zonējums

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai “Ražošanas ēkas būvniecība Alejas ielā 9A, Saldū”

Būvniecības iecere – “Ražošanas ēkas būvniecība Alejas ielā 9A, Saldus, Saldus novads”, zemes vienības kadastra apzīmējums 8401 002 0238

Būvniecības ierosinātājs – Saldus novada pašvaldība reģ. Nr.90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, tālr.: + 371 63807280, mob. 26582757, e-pasts: pasts@saldus.lv

Projektētājs – SIA” A PROJEKTS “, reģ. Nr. 42103021193, Toma iela 1, Liepāja, arhitekte Agita Lieģe, tel. 29411358

Sakarā ar valstī pasludināto ārkārtas stāvokli un pastāvošajiem pulcēšanās ierobežojumiem, būvniecības ieceres “Ražošanas ēkas būvniecība, Alejas iela 9A, Saldus, Saldus novads” publiskās apspriešanas periods pagarināts līdz 2021.gada 29.janvārim.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums noritēs 2021.gada 19.janvārī, plkst. 17:00, tiešsaistē ZOOM platformā.

Zemāk norādīta pieteikšanās anketa, kurā jānorāda personas vārds, uzvārds, e-pasts, lai persona tiktu reģistrēta sanāksmes dalībnieku sarakstā. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts saite, kuru izmantot, lai varētu pieslēgties prezentācijas pasākumam. Jautājumus varēs uzdot rakstveidā pirms pasākuma e-pastā un čatā, gan mutiski pasākuma laikā pēc sanāksmes vadītāja atļaujas.

Jautājumus, aptaujas lapas un ierosinājumus iespējams iesniegt līdz 2021.gada 29.janvārim Striķu ielā 3, Saldū (pastkastītē) vai elektroniski e-pastā: buvvalde@saldus.lv

Pieteikšanās anketa prezentācijas pasākumam pieejama šeit: https://forms.gle/kMQAwnmPtwMEQYvj6

Par būvniecības ieceri vairāk var uzzināt zvanot uz tālruni 28353502 (Baiba Mazrima, Saldus novada būvvaldes juriste) vai 26521488 (Ginta Andersone, Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja) vai rakstot buvvalde@saldus.lv.

Saldus novada “Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020.-2030. gadam” publiskā apspriešana

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 22. oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums par “Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020.2030. gadam” nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2020. gada 23. oktobra līdz 2020. gada 22. novembrim.

Ar izstrādāto “Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020.2030. gadam” plānu iespējams iepazīties un aizpildīt aptaujas lapas interneta vietnē www.saldus.lv un Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Striķu ielā 3, katru darba dienu darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:

 • Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū,
 • sūtot uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801,
 • sūtot uz e-pastu: pasts@saldus.lv.

Aizpildīt anketu elektroniski var: ŠEIT.

Ziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu

No 2020.gada 27.maija līdz 2020. gada 24.jūnijam notika Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122, 1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešana laikā saņemtie institūciju atzinumi ir pozitīvi. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti iedzīvotāju iesniegumi un priekšlikumi. Tādējādi lokālplānojuma 1.redakciju iespējams virzīt turpmāko lēmumu pieņemšanai.

2020.gada 3.augustā Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa nolēma virzīt lēmuma projektu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122,  apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” izskatīšanai Saldus novada domes teritoriālajā komitejā.

Par publiskās apspriešanas norisi sagatavots “Ziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu”.

 

Paziņojums par Lokālplānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2020.gada 23.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums „ Par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.6, 7§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 27.maija līdz 2020.gada 24.jūnijam.

Ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties interneta vietnē www.saldus.lv un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16426 un iepriekš minētajā termiņā iesniegt rakstiskus priekšlikumus Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, katru darba dienu darba laikā vai sūtot uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv .

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 10.jūnijā plkst. 17.00 Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Avotu ielā 12, Saldū, lielajā zālē.

Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties, zvanot Līgai Vasiļevskai, tālr. 26155597, e-pasts liga.vasilevska@saldus.lv .

Lai apskatītu šo video, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit

Sabiedriskā apspriešana par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plānu

Logo

14.februārī notiks dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2020. gada 14februārī plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1), mazajā zālē (1.stāvā) notiks Saldus novada un Skrundas novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Saldus un Skrundas novadu īpaši aizsargājamā dabas teritorija, dabas liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja” dibināts 1957. gadā. Tā ir viena no Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 teritorijām. Dabas lieguma kopējā platība ir 1455,87 ha. Tā ir nozīmīga nogāžu un gravu mežu, dabisku zālāju, straujteču un pamatiežu atsegumu aizsardzības vieta. Dabas lieguma teritorijā atrodas seši valsts nozīmes aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – Ātraiskalns, Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums, Zoslēnu atsegumi, Gobdziņu klintis, Ketleru atsegums un Plieņu atsegums.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2031. gadam. Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv (sadaļā Tēmas – Sabiedrības līdzdalība – Publiski apspriežamie dokumenti)kā arī Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv un Skrundas novada pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2020. gada 17. februārim pieejama Saldus novada domē (Striķu ielā 3, Saldū) un Skrundas novada domē (Raiņa ielā 11, Skrundā).

 Rakstiskus priekšlikumus iespējams sniegt līdz 2020. gada 17. februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV- 5401 vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 65422180, du@du.lvwww.du.lv).

Pielikumi:

https://failiem.lv/u/frwfjqfj

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada būvvalde paziņo, ka 2019.gada 15.novembra sēdē tika pieņemts lēmums „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā, Saldus novadā 1.redakcijas apstiprināšanu, nodošanu sabiedriskajai  apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.64, 1§).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.11.2019. līdz 16.12.2019. Ar detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā, Saldus novadā 1.redakciju var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības mājas lapā, Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā Striķu ielā 3 un Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 2.decembrī plkst. 17.00 Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, lielajā zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 16.12.2019. Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā vai nosūtot pa pastu, e-pastu pasts@saldus.lv.

Saldus novada būvvalde

PIELIKUMĀ:

 

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūvi Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju izbūve Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos.

Ierosinātājs: SIA “VPSP”, reģ. Nr.: 40203207236, adrese: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 – 105, LV-2128.

Paredzētās darbības norises vieta: Izpētes teritorijas vēja elektrostaciju būvniecībai atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 84720080087, 84720080125, 84720080089, 84720080063, 84620030050, 84620030081, 84620030101, 84620030030, 84620030092, 84940020028, 84940020079.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 5. novembra lēmums Nr. 5-02/10.

Paredzētās darbības apraksts: SIA “VPSP” iecerējusi uzstādīt vēja elektrostacijas Saldus novada Kursīšu, Zaņas un Novadnieku pagasta teritorijā. Staciju skaits var tikt precizēts IVN ziņojuma izstrādes laikā, tomēr paredzams, ka kopējais uzstādīto staciju skaits nepārsniegs 12. Kopējo uzstādāmo staciju skaitu un izvietojumu ir paredzēts vērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, ņemot vērā gan pieejamo pārvades sistēmas kapacitāti, gan ar ietekmi uz vidi, gan ekonomiskos un citus saistītos aspektus, kas var ietekmēt paredzētās darbības realizācijas apjomu. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
 • Saldus novada Kursīšu pagasta pārvaldē (adrese: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads) darba laikā;
 • Saldus novada Novadnieku pagasta pārvaldē (adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads) darba laikā;
 • Saldus novada Zaņas pagasta pārvaldē (adrese: “Zaņas pamatskola” Zaņas pagasts, Saldus novads) darba laikā;
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2019. gada 9. decembrī plkst. 18:00 Kursīšu  kultūras centra jaunajā zālē, Kalna ielā 1, Kursīšos, Saldus novadā.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019. gada 16. decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

PIELIKUMĀ:

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā 1. redakcijas publisko apspriešanu

 

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.13, 24§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 9.decembra līdz 2020. gada 5.janvārim.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, un Saldus pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 17.00 Saldus pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, lielajā zālē.

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Alejas iela 9A, Saldū 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 19. decembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Alejas iela 9A, Saldū, zemes vienības kadastra apzīmējums 84010020238, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.13, 24§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 13.janvāra līdz 2020. gada 10.februārim.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, katru darba dienu darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 20. janvārī plkst. 17.00 Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, domes sēžu zālē.

2022.gada Sabiedrības līdzdalības projektu konkursa balsošanai nodotās idejas

Ar šodienu, 19. maiju, ir sākusies BALSOŠANA par Saldus novada pašvaldības SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PROJEKTU KONKURSA idejām!
Balsošanai nodotas 10 sabiedrības līdzdalības projektu idejas, no kurām trīs Kalnu ciemā, divas Saldus pilsētā un pa vienai Brocēnu pilsētā, Būtnāros, Kursīšos, Druvā un Ezerē.
Idejas iesniegtas no 7 teritoriālajām vienībām Saldus novadā (kopā ir 21).
Balsošana aktīva līdz šī gada 8. jūnijam (ieskaitot).
Balsot iespējams interneta vietnē www.saldus.idejukarte.lv  vai papīra formātā aizpildīt anketas jebkurā novada bibliotēkā, tās darba laikā (Anketa pielikumā).
Iepazīsties ar idejām un balso!
2022.GADA SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PROJEKTU KONKURSA BALSOŠANAI NODOTĀS IDEJAS

“Bērniem / jauniešiem drošs un draudzīgs ciems: I kārta bērnu laukuma atjaunošana Zirņu pagastā, Būtnāru ciemā (bērniem vecumā līdz 5 gadiem)”

Šī projekta ideja ir, izmantojot jau teritorijas esošo infrastruktūru, plānots izveidot bērniem / jauniešiem drošu un draudzīgu ciemu, sākotnējo uzsvaru liekot, tieši uz esošās sporta infrastruktūras atjaunošanu, fiziski aktīva un veselīga dzīves veida nodrošināšanai. Atklātie laukumi tiek veidoti kā brīvi pieejami gan vietējiem iedzīvotājiem, gan to ciemiņiem.

Pirmā posma ietvaros veicamie darbi – Bērnu laukuma atjaunošana Zirņu pagasta, Būtnāru ciemā (bērniem vecumā līdz 5 gadiem).

Ieskicējot turpmākos projekta attīstības posmus, ir iecere nākotnē realizēt arī papildus kārtas: Bērnu laukuma atjaunošana Zirņu pagasta, Būtnāru ciemā (bērniem vecumā no 5-12 gadiem); Vingrošanas iekārtu un aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana (jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem 3; Futbola laukuma atjaunošana; Basketbola laukuma atjaunošana; Volejbola laukuma atjaunošana.

Projekta īstenošanas vieta: Zirņu pag. Būtnāri, kadastra apzīmējums 84960070246, iekškvartāls starp Ozolu ielu 9 un Ozolu ielu 11.

Projekta īstenošanas izmaksas ir EUR 14 111,02.

“Bērniem / jauniešiem drošs un draudzīgs ciems: I kārta bērnu laukuma atjaunošana Zirņu pagastā, Būtnāru ciemā (bērniem vecumā līdz 5 gadiem)

“Pietura – drošībai un ērtībām”

Projekta idejas pamatā ir pieturvietas paviljona izveide Kursīšu pagasta centrā pretī pagasta pārvaldes ēkai. Ikdienā šajā vietā pietur autobuss Saldus-Kalni-Saldus un Saldus-Ezere Saldus, kurus izmanto gan skolēni, gan pieaugušie dodoties darba un skolas gaitās. Tā kā nav izveidota nojume, tad lietū, sniegā un vējā braucējiem nākas pavadīt zem klajas debess. Izveidojot nojumi, tiks domāts par sabiedrības drošību un veselību. Tā kā nojumei ir plānotas sienas, tad kādu no tām varēs izmantot arī kā informācijas dēli, izliekot pagastam un novadam svarīgu informāciju, ar kuru varēs iepazīties sabiedrība.

Projekta īstenošanas vieta: Pašvaldības nekustamais īpašuma “Ūdens”, Kursīšu pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8462 004 0351, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8462 004 0351.

Projekta īstenošanas izmaksas ir EUR 6493,47, tai skaita pievienotās vērtības nodoklis.“Pietura - drošībai un ērtībām”

“Ceļā uz estētiskām Striķu, Kalpaka un Lielās ielas ēku fasādēm un vidi”

Ideja aizgūta no Fingal grāfistes Īrijā un tās pamatā ir pilsētas tēla estētiska uzlabošana ar vienkāršiem risinājumiem. Idejas ietvaros ik gadu tiek īstenots atbalsta konkurss privātpersonām, uzņēmējiem, komercplatību īpašniekiem ar pieejamu finansējumu pilsētas centrālo ielu tēla uzlabošanai –  krāsojot fasādes, uzlabojot ēku logus, durvis, dekoratīvos elementus, veikalu izkārtnes, izveidojot zaļās zonas veikalu priekšpusē (puķupodi, puķu kastes u.tml.).

 fasādes krāsošanai – kopumā nepārsniedzot 1500 EUR ;  fasādes krāsošana un papildus citu elementu uzlabošana, ieviešana – kopumā nepārsniedzot 3000 EUR. Darbu īstenošanā iespējams iesaistīt brīvprātīgā darba veicējus, piem., sniedzot idejas īstenotājiem nepieciešamās konsultācijas vai iesaistot konkrētu darbu īstenošanā, tādējādi veicinot lokālpatriotismu.

Balstoties uz pozitīvo Dublinas apkārtnes pieredzi, Biedrība izvirza projekta ideju par Striķu, Kalpaka un Lielās ielas ēku fasāžu, logu, durvju vizuālu sakārtošanu un zaļo zonu veikalu priekšpusē iekārtošanu konkrētā posmā. Idejas mērķis – saglabāt un uzlabot pilsētas tēlu.

Projekta ideja ir iespēja aktivizēt pilsētas “asinsriti” ar potenciālu, tā var kalpot par pamatu pievērsties citu pilsētā aktuālu vietu sakārtošanai. Turklāt šī ideja lieliski papildinās nākotnē iecerēto šo ielu iekšpagalma attīstības projektu.

Projekta īstenošanas vieta: Striķu iela līdz krustojumam, kur atrodas Saldus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca; Kalpaka iela (ēkas pie Oskara Kalpaka laukuma); Lielā iela sākot no krustojuma, kur atrodas Saldus Sv. Jāņa luterāņu baznīca līdz Saldus pamatskolai.

Šī projekta apstiprināšanas gadījumā jāizstrādā projekta objektu dizaina vadlīnijas, ņemot vērā esošo Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslu ujn aizsardzības zonu projektu.

Projekta pieteikumā norādīts, ka izstrādājot šādu atbalsta programmu, ņemot vērā pieejamo finansējumu EUR 30 000,00 būtu iespējams uzlabot vismaz 10 objektus/ēkas. Biedrība lūdz šai programmai novirzīt finansējumu EUR 30 000,00 apmērā.

Ceļā uz estētiskām Striķu, Kalpaka un Lielās ielas ēku fasādēm un vidi

“Ūdens brīvkrāni Brocēnos”

Brocēni ir iecienīta vieta atpūtai – pastaigām, sportam un mierīgai dabas baudīšanai. Īpaši vasarās Brocēni pārvēršas par iecienītu aktīvās atpūtas un sportošanas vietu, tādēļ liela nozīme ir iespējai organismā uzņemt pietiekamu daudzumu ūdeni un esot dabai draudzīgi, vēlamies rūpēties par vienreizējās lietošanas iepakojumu izmantošanas mazināšanu un vienlīdzīgām ūdens uzņemšanas iespējām visiem.

Esam ģimenei draudzīga pašvaldība.

Lai veidotu vienotu stilu visā novadā, esam izvēlējušies brīvkrānam tādu pašu dizainu kā Saldū, kurš ir autordarbs un dizains ir labi novērtēts sabiedrībā.

Mežaparks – garākām pastaigām, dabas apskatei, jo īpaši pavasarī rododendru ziedēšanas laikā, kā arī ģimeniskām aktivitātēm pieejamās gaisa trases, sporta inventārs, un cilvēki dodas cauri Mežaparkam uz saviem mazdārziņiem.

Projekta īstenošanas vieta: Pašvaldības nekustamais īpašuma Lielcieceres iela 10, Brocēni, Saldus novads, kadastra apzīmējums 8405 003 0143 un pašvaldības nekustamais īpašums blakus Brocēnu Mežaparkam “330 kV”, Brocēni, kadastra apzīmējums 8405 005 0026.

 Projekta īstenošanas izmaksas ir EUR 16 737,53.

Ūdens Brīvkrāni Brocēnos

“Kino Druvā”

Ideja par kino Druvā radās brīdī, kad Saldus pagasta pārvalde sadarbībā ar vietējo kultūras biedrību “Durvis uz radīšanu” bija nolēmusi atjaunot vēsturisko Druvas kultūras nama sēžu zāli, kurā savulaik paraugsaimniecība “Druva” priekšsēdētājs, izcilais tautsaimnieks Jānis Rubulis vadīja sapulces un pirmrindas pieredzes seminārus lauksaimniecībā. Pateicoties 19 uzņēmumu un 37 privātpersonu ziedojumiem, šobrīd zāle ir atjaunota, izbūvējot jaunu grīdu, jaunas sienas un jaunu elektroinstalāciju un apgaismojumu. Saldus pagasta pārvalde pagājušajā gadā par pašvaldības līdzekļiem atjaunoja vecos krēslus, tagad zālē ir 70 krēsli lieliski piemēroti kinoteātrim.

Šobrīd aktuāls ir jautājums – ko darīt, lai skaisti atjaunoto zāli pilnvērtīgi iedzīvinātu. Izdzirdot šo jautājumu un ieraugot zāli, nelielai vietējo iedzīvotāju grupai radās ideja izveidot tajā mazu un oriģinālu kino teātri, kas būtu pieejams visiem interesentiem, piedāvājot gan kino skatīšanās iespējas, gan semināru telpas.

Kino un semināru aparatūras iegāde nodrošinātu, ka zālē var notikt daudz un dažādi pasākumi, ne tikai kino, kas piesaistītu apmeklētājus no tuvākām un tālākā, apdzīvotām vietām un dotu papildus izaugsmi Druvas kultūras namam un pagastam kopumā. Pasākumu kopums, ko aparatūras iegāde nodrošinātu būtu jaunākais pasaules kino, kino klasika, bērnu rīti, lekcijas un semināri par dažādām tēmām, kā arī dažādi privāti pasākumi.

Ir plānots piedalīties arī citos projektos, lai turpinātu uzlabot telpas funkcionalitāti un radītu īpašu kino atmosfēru.

Projekta īstenošanas vieta: Saldus pagasta pārvaldes ēka Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862.

Finansējums nepieciešams kino un semināru aparatūras iegādei – projektoram, ekrānam, skaļruņiem, mikrofoniem, logu aptumšošanai, kā arī uzstādīšanai un tam nepieciešamajiem papildus materiāliem

Pieprasītais finansējums EUR 30 000.

Kino Druvā

“Basketbola laukums Kalnu ciemā”

Projekta mērķis ir atjaunot basketbola laukumu Kalnu ciemā. Tādējādi motivēt jauniešus vairāk pavadīt laiku veicot fiziskās aktivitātes, iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku ārpus mājām. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm tiek sekmēta fiziskā, garīgā un sociālā attīstība. Projekta ietvaros tiks sakārtots basketbola laukums un atjaunots nožogojums, lai bumbu spēles var notikt drošā vidē. Kā arī izveidots jauns āra trenažieris daudzveidīgām sporta aktivitātēm.

Projekta īstenošanas vieta: “Stadions”, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8470 006 0105 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8470 006 0105.

Projekta finansējums nepieciešams diviem basketbola vairogiem, basketbola laukuma nožogojumam (3x40m), nožogojuma stiepļu stiprināšanai, vingrošanas āra trenažieru komplektam un basketbola laukuma līniju izveidei. Kopā EUR 11 548,49.

Basketbola laukums Kalnu ciemā

“Atpūtas bāze Kalnu ciemā”

Projekta vispārējais mērķis ir labiekārtota atpūtas vietu Kalnu ciemā, sniegt atbalstu dažādām sabiedrības grupām ar iespēju atpūsties labiekārtotā vidē brīvā dabā. Palikt pa nakti āra telšu pļavā, atzīmēt valstiskus, svinīgus, personīgus notikumus pie sakārtotas ugunskura vietas. Šī pieejamā un labiekārtotā teritorija piesaistīts apmeklētājus ar to, ka atrodoties gandrīz centrā, bet tai pašā laikā brīvā dabā, ar iespēju veidot āra aktivitātes un saturīgi pavadot brīvo laiku.. Bērnu un jauniešu nometnēm, kuras katru gadu brauc uz Kalnu ciemu paliekot dienesta viesnīcā “Losis”, būs iespēja āra piknikiem un iespējām palikt pa nakti teltīs sakārtotā vidē.

Projekta īstenošanas vieta: “Loses grava”, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus novads, kadastra Nr.84700060106 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8470 006 0106. Nav pievienota zemes īpašnieka piekrišana īstenot projektu.

Projekta finansējums nepieciešams zemes izlīdzināšanas darbiem, grants pievešanai un planēšanai, nojumei “Arta”, nojumes pamata blokiem, ugunskura vietas montāžai, bruģakmens izvietošana ap ugunskuru, grila un zupas katla grozāmajam ugunskura rokturim, zupas katlam, stacionārajam grilam un vietas izveidei, koka galda komplektam, masīvkoka soliem. Kopā EUR 8 782,79.

Atpūtas Bāze Kalnu Ciemā

“Dzeramā ūdens BRĪVKRĀNA ierīkošana Saldus vidusskolas sporta laukuma teritorijā”

Saldus vidusskolas jaunuzceltā daudzfunkcionālā sporta laukuma pieejamība ir visiem Saldus novada iedzīvotājiem un viesiem.  Tā ir vieta, kur iespējams pilnvērtīgi un droši nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, nodrošināt mācību procesu un organizēt dažāda līmeņa sacensības.  Sporta laukumā notiek Saldus vidusskolas sporta stundas, tiek rīkotas dažādas sporta spēles, aktīva brīvā laika pavadīšanas nodarbības u.c. To izmanto arī Saldus Sporta skola, Saldus SS/LEEVON un citas sporta biedrības.

Dzeramā ūdens pieejamība publiskajā ārtelpā videi draudzīgā veidā ir ļoti nepieciešama, kas atbilst ANO  6. mērķim – nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību. Saldus pilsētas centrā un ezera pludmalē ir uzstādīti dzeramā ūdens krāni, kas sastāv no “UZPILDIES” ūdens brīvkrāniem un interaktīvām navigācijas norādēm. Idejas autore ir saldeniece Aiga Beinaroviča, kurai tas ir Latvijas Mākslas Akadēmijas maģistra darbs. Ļoti vajadzīgs šāda veida dzeramā ūdens brīvkrāns Saldus vidusskolas sporta laukuma teritorijā,  jo to apmeklē daudzi sportot gribētāji un  pēc pandēmijas skaits palielināsies. Krāns ir ērti lietojams, viegli pamanāms, ir iespēja uzpildīt tikai ūdens pudeli, bez opcijas padzerties no strūklas, kas atbilst higiēnas prasībām, tas sastāv no nerūsējošā tērauda konstrukcijas, kas garantē ilgtspēju. Dzeramajam ūdens krānam nav nepieciešams izstrādāt jaunu dizainu, tādējādi radot vienotu vizuālo konceptu Saldus pilsētā, kā arī iespēja personificēt ar Saldus pilsētas identitātes elementiem, kas veicinās pilsētas atpazīstamību. Brīvkrāna ierīkošana veicinās labvēlīgu ietekmi uz vidi – ikviens varēs atkārtoti piepildīt savu ūdens pudeli, jo tas būs ērti lietojams, kas samazinās pet pudeļu patēriņu (tās dabā sadalās 450 gadu laikā), radīs iespēju pastaigu maršruta paplašināšanai ar brīvu dzeramā ūdens pieejamību. Daudzi iedzīvotāji dodas dabā vai sporto arī Veides mežā (atrodas pie sporta laukuma), kur atstāj savas tukšās pet pudeles, bet dzeramā ūdens pieejamība gan samazinās vides piesārņojumu, gan nodrošinās iedzīvotājus ar kvalitatīvu bezmaksas ūdeni. Ūdens brīvkrāns tiks pieslēgts pie centrālās ūdens sistēmas, radot ērtu piekļuvi un drošu ūdens lietošanu. Brīvkrānā tiks ievietots ogles filtrs, kas papildus uzlabos ūdens kvalitāti un garšu.

Brīvkrāna ierīkošana Saldus vidusskolas sporta laukuma teritorijā  kopumā  sekmēs sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību, lielu sporta pasākumu organizēšanai, jo Saldus ir rosīgiem iedzīvotājiem piepildīts. Projekta īstenošana plānota līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Projekta īstenošanas vieta: J. Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus vidusskolas sporta laukums,  kadastra nr. 8401 011 0191 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8401 011 0191.

Projekta īstenošanas izmaksas ir EUR 6 130,00.

Dzeramā ūdens BrĪvkrĀns Ierīkošana Saldus Vidusskolas Sporta Laukuma Teritorijā

“Rotaļu laukums Kalnu ciemā”

Projekta mērķis ir motivēt bērnus vairāk pavadīt laiku veicot fiziskās aktivitātes, iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku ārpus mājām. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, rotaļām tiek sekmēts pozitīvs kontakts ar vienaudžiem un veicināts veselīgs dzīves veids. Projekta ietvaros tiks atjaunots vēsturisks labirints un izveidots rotaļlaukums, kas dos iespējas bērniem rotaļāties labiekārtotā un drošā vidē.

Projekta īstenošanas vieta: Silu iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8470 006 0179 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8470 006 0179.

Projekta finansējums nepieciešams vecās konstrukcijas demontāžai un utilizācijai, jauna rotaļu komplekta uzstādīšanai, šķelto akmeņu labirinta atjaunošanai, smilšu kastei, futbola vārtiem un to uzstādīšanai, basketbola grozam un uzstādīšanai. Kopā EUR 6 183,10.

Rotaļu Laukums Kalnu Ciemā Ml

  “Tējas namiņa būvniecība Lielezeres parkā”

Lielezeres parks (19,6706 ha) atrodas pie Ezeres muižas, Latvijas-Lietuvas robežupes Vadakstes labajā krastā. Parks veidots 19.g.s.vidū kā ainavu dendroloģiskais parks. Kopš 1998. gada tas ir Kultūrvēsturisks objekts ar Valsts aizsardzības Nr. 6715. Tas ir Saldus novada pašvaldības īpašums.

Viena no ainaviski skaistākajām un pārskatāmākajām vietām parkā ir vieta, kur vēsturiski atradās Tējas namiņš. Diemžēl Lielezeres parks ir zaudējis savu sākotnējo plānojumu, bet laika zobs nav skāris tā ainaviskumu, dendroloģisko vērtību, floras un faunas daudzveidību, vien jārod iespēja to parādīt parka apmeklētājiem.

Viena no Lielezeres parka vērtībām ir vēsturiskais Tējas namiņš, kurš būtu būvējams 100% no jauna. Pirms trim gadiem, Lielezeres parkā notika Lielezeres parka publiskās ārtelpas dekoratīvā un funkcionālā risinājuma veidošanas Plenērs, kura laikā, sadarbībā ar Rīgas celtniecības koledžas arhitektūras un restaurācijas studiju programmu studentiem un viņu mācībspēkiem tika izstrādātas 46 idejas parka attīstībai un labiekārtošanai. Šī Plenēra ietvaros tika izpētīti saglabājušies Tējas namiņa pamati. Tika sameklēti vizuāli materiāli ar Tējas namiņa vēsturisko izskatu un izstrādāta jaunā Tējas namiņa vizualizācija. Tās autors ir bijušais RCK arhitektūras studiju kursa students Ļevs Ļevčenko. Šīs vizualizācijas ir tik brīnišķīgas, ka idejas īstenošana gaida vien iespēju būt realizētai.

Projekta īstenošanas vieta: “Lielezeres parks”, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8448 006 0297 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0297.

Pieprasītais finansējums: 30 000.

Tējas Namiņa Būvniecība Lielezeres Parkā

Pamācība, ja balso interneta vietnē www.saldus.idejukarte.lv

2023.gada Sabiedrības līdzdalības projektu konkursa balsošanai nodotās idejas

Ar šodienu, 17. augustu, ir sākusies BALSOŠANA par Saldus novada pašvaldības SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PROJEKTU KONKURSA idejām!

Balsošanai nodotas 8 sabiedrības līdzdalības projektu idejas. Iepazīsties ar idejām un balso!

Balsošana aktīva līdz šī gada 1. septembrim (ieskaitot).

Balsot iespējams interneta vietnē www.saldus.idejukarte.lv  vai papīra formātā aizpildīt anketas jebkurā novada bibliotēkā, tās darba laikā

Šis konkurss ir iespēja mums būt aktīviem, rosināt vai atbalstīt idejas savas teritorijas uzlabošanai.

Balsot var elektroniski vietnē: https://idejukarte.lv/saldus-novads?layers=voting, reģistrējoties un izvēloties ideju par kuru balsot. Vai rakstiskā formā, jebkurā Saldus novada bibliotēkā, tās darba laikā.

Kā Nobalsot Ideju Kartē Ml

Informācija

No š.g. 1. augusta līdz 1. septembrim (ieskaitot) aicinām pieteikties darbībai IEDZĪVOTĀJU PADOMĒS Saldus novadā.


Uzzini vairāk par iedzīvotāju padomi – Kas ir iedzīvotāju padomes? Kurš var kandidēt? Kurās teritorijās tās būs?

Lai apskatītu šo video, Jums jāatļauj "Statistikas un veiktspējas sīkdatnes".

Jūs to varat izdarīt šeit


Vairāk informācijas:
e-pasts: koptelpa@saldus.lv
Tālrunis: 25862670

Pieteikšanās

No š.g. 1. augusta līdz 1. septembrim (ieskaitot) aicinām pieteikties darbībai IEDZĪVOTĀJU PADOMĒS Saldus novadā.


Pieteikumu var iesniegt:

 • Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū;
 • Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos;
 • Pagastu pārvaldēs vai sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pasts@saldus.lv

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: