Būvvaldes pakalpojumi

Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm

Apraksts

Atbilstoši 09.05.2017. MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.2 punktam paskaidrojuma rakstu inženierbūvēm būvvaldē iesniedz  ierosinot:

 1. pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus) jaunai būvniecībai, novietošanai un pārbūvei (izņemot šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētos gadījumus);
 2. inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei (izņemot šo noteikumu 6.3.4.2, 6.3. un 6.4. apakšpunktā minētos gadījumus);
 3. karoga masta būvdarbiem (izņemot atjaunošanu), ja masta augstums pārsniedz 12 m, bet nepārsniedz 18 m;
 4. reklāmas un informācijas stendu būvniecībai, ja stenda augstums pārsniedz 6 m;
 5. otrās un trešās grupas inženierbūves atjaunošanai (izņemot šo noteikumu 6.4. un 6.4. apakšpunktā minētos gadījumus);
 6. otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanai (izņemot šo noteikumu 6.4.2. un 6.4.5. apakšpunktā minētos nojaukšanas darbus);
 7. otrās grupas urbumu jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;
 8. inženierbūves konservācijai.
Pakalpojuma pieprasīšana

Paskaidrojuma raksta iesniegšanai jāizmanto interneta vietne bis.gov.lv/

Līdz 31.12.2019. akceptētajām būvniecības iecerēm paskaidrojuma rakstu II daļu (ar pielikumiem) iesniedz:

 1. E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@40900004550
 2. Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto paskaidrojuma rakstu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit
 3. Klātienē –Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
 4. Korespondence papīra formātā – Rakstisku paskaidrojuma rakstu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
 5. Interneta vietnē bis.gov.lv/

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Bv 6 (pirms būvdarbu uzsākšanas iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019)
Lejupielādēt veidlapu Bv33 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019, (ierīkošanas, novietošanas vai pārbūves gadījumā) pievienojot:
1.inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāns reģistrēts SIA MDC.
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Pakalpojuma maksa
Maksa tiek noteikta saskaņā ar Saldus novada domes 2021.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.77 "Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" 2.pielikumu.
Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
Interneta vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvvalde desmit darba dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Saskaņā 09.05.2017. MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 47.punktu, kad būvvalde izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt, iesniedzot būvniecības ieceri būvvaldē lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus.
Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
Pamatojoties 09.05.2017. MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 154. punktu būvvalde desmit darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas apseko būvobjektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara attiecīgu atzīmi paskaidrojuma rakstā. Inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad būvvalde izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: