Būvvaldes pakalpojumi

Būvniecības ieceres iesniegums energoapgādes būvēm

Apraksts

Būvniecības ieceres iesniegumu energoapgādes būvēm būvvaldē iesniedz, ja tiek paredzēta I grupas energoapgādes objektu būvniecība, II un III grupas energoapgādes objektu būvniecība, pārbūve vai atjaunošana

Pakalpojuma pieprasīšana

No 01.01.2020 Būvniecības iesnieguma iesniegšanai jāizmanto interneta vietne https://bis.gov.lv/bisp/lv


Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu" 2.pielikumu Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.

Saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumu Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" 5., 22.punktiem energoapgādes komersantiem, kuri elektroietaišu ekspluatācijai pastāvīgi nodarbina vismaz piecus kvalificētus elektroinženierus, būvatļauja tiek izsniegta bez maksas.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Interneta vietne https://bis.gov.lv/bisp/lv
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 1.,2.3.punktiem, būvvalde viena mēneša laikā pēc būvniecības iesnieguma reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam, kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem, un pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rīkošanu, septiņu dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, bet apliecinājuma karti izskata 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par būvniecības ieceres akceptēšanu.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi būvvalde izdara 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi, bet atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta septīto daļu, 30.09.2014. MK noteikumu Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"23.punktu, par saņemto būvatļauju jaunas ēkas, masta vai torņa būvniecībai vai esošās ēkas atjaunošanai būvniecības ierosinātājs pasūtītājs piecu dienu laikā par saņemto būvatļauju informē sabiedrību, izvietojot būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1) zemes vienībā, kurā atļauta ēkas, masta vai torņa būvniecība vai atjaunošana. Būvtāfeli izvieto uz laiku, kas nav īsāks par būvatļaujas apstrīdēšanas laiku - pilsētās un ciemos novieto vērstu pret publisku vietu, bet ārpus pilsētām un ciemiem – vērstu pret autoceļu.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: