Atļaujas-saskaņojumi

Koku ciršana ārpus meža

Apraksts

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Atļauja nav nepieciešama, ja cērt augļu kokus, kā arī nelielus pašizsējas kokus, kuru  celma caurmērs mazāks par 20 cm.
Patvaļīga koku ciršana nav pieļaujama.
Iesniegumu adresē Saldus novada pašvaldībai vai attiecīgai Saldus novada pagasta pārvaldei, kas to novirza izskatīšanai  Saldus novada pašvaldības izveidotai ekspertu darba grupai (turpmāk ­– Komisijai), kura iesniegumu izvērtē, iepazīstoties ar situāciju dabā. Lēmums tiek pieņemts atbilstoši MK 02.05.2012. noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža“’ noteiktajam.
Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības ieceres īstenošanai, tad jautājumus risina projektēšanas gaitā, atbilstoši MK  02.05.2012. noteikumu Nr. 309 ‘’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”’ 7. punktā noteiktajam.
Pamatojoties uz MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”’ 20. punktu, pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koku ciršanu atzinusi par neatliekamu, avārijas situācijas novēršanai, un kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61. pantā minētos kokus.
Aizsargājama koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos un aizsargājamo aleju teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamas augu sugas nociršanai nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugu un biotopu aizsardzību (MK 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 “’Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”’.
Koku ciršanas ierobežojumi aizsargjoslās tiek noteikti atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē

Saldus pilsētā: _DEFAULT@40900037142

Brocēnu pilsētā _DEFAULT@40900037157

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē saldus@saldus.lv vai broceni@saldus.lv
Pārvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz Saldus pilsētas pārvaldes lietvedei  Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.), Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes lietvedei Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, kā arī attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801, Lielcieceres ielā 3, Brocēni, Saldus nov., LV-3851, vai attiecīgajā pagasta pārvaldē

Tālrunis – 265153280, 25479815, 63807309

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu

Atbildīgais speciālists

Inese VILCĀNE, labiekārtošanas speciāliste, 63807441, inese.vilcane@saldus.lv
Atbilstošas pagasta pārvaldes vadītājs

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
20 darba dienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi (piemēram, Komisijas ieteikums, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums);
10 darba dienu laikā pārējos gadījumos.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: