Īpašumi

Saldus novada pašvaldības brīvo nekustamo īpašumu karte

Atvērt karti jaunā logā

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo pagasta pārvaldi: kontaktus skatīt ŠEIT.

Vispārēja informācija par īpašumiem

  • Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).
  • Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).
  • Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.”

Brocēnu pilsēta

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Pie apakšstacijaspdf84050020069
Jaunklāmaņipdf84050040205

Saldus pilsēta

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Strēlnieku iela 3Apdf84010120143
Nākotnes iela 6pdf 84010080185
Nākotnes iela 6Apdf84010080186
Zvārdes iela 2Bpdf84010120305
Zvārdes iela 2pdf84010120303
Zvārdes iela 2pdf84010120303
Zvārdes iela 4pdf84010120302
Ziemelīšipdf84010020226
Ziemelīšipdf84010020231
Ziedoņa iela 3pdf84010020188
Rietumu iela 16pdf 84010020052
Kuldīgas iela 81pdf 84010020174
Rietumu iela 12pdf84010020066
Rietumu iela 22pdf84010020069
Rietumu iela 20pdf84010020057
Šķērsu iela 2Apdf84010120248
Ziedu iela 4pdf84010020084
Lazdu iela 9pdf84010020249
Lazdu iela 7pdf84010020055
Rietumu iela 9Apdf84010020246
84010100157pdf84010100157
D/s Ciecere dārzs Nr.12platība 220m284960070332
D/s Ciecere dārzs Nr.223platība 847m284960070797
D/s Ciecere dārzs Nr.227platība 574m284960070758
D/s Ciecere dārzs Nr.270platība 563m284960070780
D/s Ciecere dārzs Nr.91platība 234m284960070661
D/s Ciecere dārzs Nr.90platība 112m284960070668
Kalēju iela 12Apdf84010050189

Blīdenes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Rudžipdf84440040201

Cieceres pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
D/s Dzirnaviņas dārzs Nr.10platība 611m284250040122
Dīķkalnipdf84250010075
D/s Kurmis Nr.19pdf84250040090

Ezeres pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Dīķmaliņaspdf84480060488
Lapuķipdf84480040026

Gaiķu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Namvīripdf84520010178
Pie Gaiķu kapiempdf84520050187
Bez adresespdf84520050164
Ūsaiņipdf84520010211
Gaiķu centrspdf84520050104
Altejaspdf84520020225
Lauceniekipdf84520020075
Laukzemgaļipdf84520020214
Mauriņu laukspdf84520020170

Jaunauces pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Strēles 2pdf84560020075
84560020104pdf84560020104
Lazdiņu drupaspdf84560040171
Pļavniekipdf84560040170

Jaunlutriņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Zeme Anskrūzāspdf84580050250
Saulriebipdf 84580030308
Jaunmurripdf84580010254
Rūjas Šķūnispdf84580030137
Gaterispdf84580010195
Jaunrāzniekipdf84580030359

Kursīšu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte

Lutriņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Riekstiņi 2pdf84660030392
Jaunpakuļipdf84660040002
8466 003 0444pdf84660030444
Ainavaspdf84660030502

Nīgrandes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Pagastmājapdf84700040057
Mišeiku kūtspdf 84700020070
Mišeiku nomapdf84700020083

Novadnieku pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Kurzemniekipdf84720020119
Ceļmalapdf84720020120
Pienotavapdf84720010311
Apļa pļavapdf84720030052
Spārespdf84720010201

Pampāļu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Mazrogaspdf84760050133

Remtes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Mārtiņipdf84800030164
Rūtiņas 1pdf84800030409
Klagātu dīķispdf84800030279
Centra zemepdf84800030353
Jaunzariņipdf8480030119
Bangu zemepdf84800030184
Mauriņu zemepdf84800030205
Mazzariņipdf84800030118
Pie Alejāmpdf84800030208

Rubas pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Pastiņipdf84820020548
Arājipdf84820020335
Pakalniņipdf84820020510

 

Saldus pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Parks pie gāzes stacijaspdf84860010292
Dīķa iela 2pdf84860010394
Mazakmeņipdf8486 001 0538

Šķēdes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Dīķkalēju bodītepdf84880020036
Balodīšu Lejas fermapdf84880030093
Kažaspdf84880040163
Iljēnu fermapdf84880040162

Vadakstes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Priedulas degvielas bāzepdf84920040218
Caunespdf84920040122
Atmataspdf84920040203
Priedulas garāžaspdf84920040301
Krāces 1pdf84920040204
Krāces 1pdf84920040202
Krāces 1pdf84920040205

Zaņas pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte

Zirņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Sporta laukums pie ceptuvespdf84960060214
84960040024pdf84960040024
84960040600pdf84960040600
Pie Bukiempdf84960060231
Pie Lāvniekiempdf84960060232
Pie Aronijas ūdenstorņapdf84960070979
Pret veikalupdf84960070298
Pie Kurzemītes skolaspdf84960070628

Par zemes nomas maksas vides reklāmas objektu uzstādīšanai un ekspluatācijai Saldus novada teritorijā

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2022.gada 31.oktobra Saldus novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas maksas vides reklāmas objektu uzstādīšanai un ekspluatācijai  Saldus novada teritorijā apstiprināšanu” (protokols Nr19, 71.§), ar kuru tika apstiprināta 1 kvm (viena kvadrātmetra) zemes nomas maksa gadā pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās Saldus novada administratīvajā teritorijā vides reklāmas objektu uzstādīšanai un ekspluatācijai:

 

  • Saldus un Brocēnu pilsētu administratīvajās teritorijās 30,00 euro (trīsdesmit eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • Pārējo novada pagastu administratīvajās teritorijās 25,00 euro (divdesmit pieci eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Interesentiem sava vēlme nomāt no pašvaldības zemi vides reklāmas objektu uzstādīšanai un ekspluatācijai jāizteic rakstiskā iesniegumā Saldus novada pašvaldībai, norādot konkrētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, vizualizāciju Kadastra kartē ar norādītu konkrētu vietu šai kartē un vēlamo nomas platību.

Šāds iesniegums tiks izskatīts Saldus novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas kārtējā sēdē, kur tiks pieņemts lēmums par Zemes nomas līguma slēgšanu vai neslēgšanu.

Zemes nomas līguma noslēgšanas gadījumā tā termiņš tiek noteikts 5 (pieci) gadi un tā spēkā stāšanās – tikai pēc Saldus novada būvvaldes vides reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas.

 

Saldus novada pašvaldības:

  • pasta adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801;
  • e-pasta adrese: pasts@saldus.lv .

Izmantojot e-pasta adresi, iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Edgars Upmanis

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 06.11.2023.

Dokumenta numurs:
4-22.1/4645


Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 12.12.2023

Dokumenta numurs: 4-22.1/5223

 

Ingars Šestakovskis

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 02.11.2023

Dokumenta numurs:
4-22.1/4609


Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 23.11.2023

Dokumenta numurs:
4-22.1/4950

Aleksandr Fomchenko

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 26.04.2023.

Dokumenta numurs: 4-22.1/1803


Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 23.05.2023.

Dokumenta numurs: 4-22.1/2106

 

Jeļena Šeiha

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 25.04.2023.

Dokumenta numurs: 4-22.1/1751

Tatjana Soma

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 05.04.2023.

Dokumenta numurs: 4-22.1/1414


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 08.12.2022

Dokumenta numurs: 4-22.1/6071

Veniamin Pashkovich

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 05.04.2023.

Dokumenta numurs: 4-39.1/1415


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 29.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5895

Kaining Zhou

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 29.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5852

Edgars Bulis

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 29.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5854


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 07.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5356

Oļegs Kuhta

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 22.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5639


Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 14.12.2022

Dokumenta numurs: 4-22.1/6212

Kaspars Cjomiks

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 10.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5409


Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 12.12.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/6144

Roberts Piksis

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 01.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5306


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 11.10.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/4995

Jānis Rumpis

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 02.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5302


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 12.10.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5003

Gundars Roze

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 01.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5304


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 11.10.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/4996

Endijs Ovčenkovs

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Datums: 02.11.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5303


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu

Datums: 12.10.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/5005

Entons Antons Berends(Behrendt)

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 22.09.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/4738

Kārlis Folkheims

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 22.09.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/4735

Raisa Počepko

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Datums: 25.08.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/4247

Guntis Blachins

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Datums: 13.06.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/3026


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 20.04.2022.

Dokumenta Nr. 4-22.1/2102.

Spodra Ārija Muldiņa

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Datums: 13.06.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/3030


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 20.05.2022..

Dokumenta numurs: 4-22.1/2640

Haralds Juka

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Datums: 13.06.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/3028


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 20.05.2022..

Dokumenta numurs: 4-22.1/2620

Viktors Pelude

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā.

Datums: 18.05.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/2584


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi.

Datums: 20.04.2022

Dokumenta Nr. 4-22.1/2101

Aina Fogelmane

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā.

Datums: 17.05.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/2585


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi.

Datums: 21.04.2022.

Dokumenta Nr.: 4-22.1/2126.

Marija Krauša

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā.

Datums: 17.05.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/2586


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi,

Datums: 25.04.2022.

Dokumenta Nr. 4-22.1/2206.

Madars Birbels

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā.

Datums: 06.05.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/2344


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 13.04.2022.

Dokumenta Nr. 4-22.1/2023.

Vilnis Blachins

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 16 daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir izdevusi administratīvo aktu saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli.

Datums: 20.04.2022.

Dokumenta Nr.22-14843.

Nodokļa maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265

Jānis Pakalnietis

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 15.06.2021.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/2512

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Guntis Aluts

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 18.09.2018.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/3499

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Valerijs Bartkevičs

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 13.12.2017.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/4830

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: