Būvvaldes pakalpojumi

Paskaidrojuma raksts ielu, komersantu un māju ceļu būvniecībai

Apraksts

Atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 64.1 punktam paskaidrojuma rakstu  būvvaldē iesniedz ierosinot:

 1. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālos un vertikālos apzīmējumus) būvniecībai;
 2. pirmās grupas māju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;
 3. pievienojumu būvniecībai pie esošā pašvaldību ielu tīkla vai valsts vietējā autoceļa;
 4. velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;
 5. komersantu ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;
 6. otrās vai trešās grupas ceļu un ielu atjaunošanai un nojaukšanai.
Pakalpojuma pieprasīšana

Paskaidrojuma raksta iesniegšanai jāizmanto interneta vietne bis.gov.lv/

Līdz 31.12.2019. akceptētajām būvniecības iecerēm paskaidrojuma rakstu II daļu (ar pielikumiem) iesniedz:

 1. E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@40900004550
 2. Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto paskaidrojuma rakstu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit
 3. Klātienē –Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
 4. Korespondence papīra formātā – Rakstisku paskaidrojuma rakstu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
 5. Interneta vietnē bis.gov.lv/

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Bv6 (pirms būvdarbu uzsākšanas– iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019)
Lejupielādēt veidlapu Bv 48 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas– iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019), pievienojot:
izpildmērījuma plānu (jaunas būvniecības gadījumā vai pārbūves gadījumā, ja mainījusies situācija apvidū);
izpildmērījuma plānu (ar māju ceļa novietni, izbūvētiem / nojauktiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām / nojauktām būvēm), bet pārbūves gadījumā, ja mainījusies situācija apvidū.
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Maksa tiek noteikta saskaņā ar Saldus novada domes 2021.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.77 "Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" 2.pielikumu.
Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
interneta vietnē bis.gov.lv/
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvvalde desmit darba dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 81., 82. punktiem pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu būvvaldē lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus.
Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 160.punktu būvvalde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu. Apsekošanas laikā būvvalde pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, vai ir sakārtota teritorija, un par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā. Ja objekts ir nojaukts, būvvalde izsniedz izziņu par būves neesību.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: