Būvvaldes pakalpojumi

Paskaidrojuma raksts ēku būvniecībai

Apraksts

Atbilstoši 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.2  punktam paskaidrojuma rakstu ēkām būvvaldē iesniedz ierosinot:

 1. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7.1 punktā minēto gadījumu;
 2. pirmās, otrās vai trešās grupas sezonas ēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu;
 3. pirmās grupas ēkas vai tās daļas restaurācija;
 4. pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūve, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;
 5. otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana, izņemot šo noteikumu 7.1 punktā minēto gadījumu;
 6. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošana, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;
 7. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves;
 8. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota pārbūve, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;
 9. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas konservācija.
Pakalpojuma pieprasīšana

Paskaidrojuma raksta iesniegšanai jāizmanto interneta vietne bis.gov.lv/

Līdz 31.12.2019. akceptētajām būvniecības iecerēm paskaidrojuma rakstu II daļu (ar pielikumiem) iesniedz:

 1. Klātienē –Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
 2. Korespondence papīra formātā – Rakstisku paskaidrojuma rakstu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto paskaidrojuma rakstu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv
  Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
 3. Interneta vietnē bis.gov.lv/

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Bv6 (pirms būvdarbu uzsākšanas – iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019)
Lejupielādēt veidlapu Bv 8 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas – iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019, jaunas būvniecības, atjaunošanas, pārbūves, novietošanas gadījumā) pievienojot:

izpildmērījuma plānu par ēkas novietni, tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm;
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Maksa tiek noteikta saskaņā ar Saldus novada domes 2021.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.77 "Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" 1.pielikumu.
Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvvalde desmit darba dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Saskaņā ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 49.punktu pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu būvvaldē lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus.
Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
Saskaņā ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 160. punktam Būvvalde desmit darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: