Būvvaldes pakalpojumi

Uzziņa par būvniecības nosacījumiem

Apraksts

Iesniegumu būvniecības nosacījumu saņemšanai pasūtītājs iesniedz būvvaldē atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 13.punktā noteiktajām prasībām, un, lai saņemtu apkopotu informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem, īpašajām arhitektoniskajām prasībām, būvprojekta saskaņošanas un iesniegšanas kārtību, par nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai atbilstoši Saldus novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem – “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, un “ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā”

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@40900004550

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807264

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Bv54
Iesniegums var tikt noformēts uz veidlapas vai brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
Nepieciešamie dokumenti:
1. Zemes robežu plāns ar jaunbūvējamā vai pārbūvējamā objekta piesaisti;
2. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (dabā esošas ēkas pārbūves gadījumā);
3. Nekustamā īpašuma piederības dokuments (zemesgrāmatas apliecība / pirkuma līgums);
4.Būvniecības ieceres apraksts;
5. Ja īpašnieku pārstāv cita persona, pilnvara no ēkas vai būves īpašnieka par tiesībām veikt informācijas ievākšanu objekta projektēšanai.
Papildus:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Būvniecības nosacījumus sagatavo un izsniedz atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 16.punktā noteiktajām prasībām - 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Atbildi uz informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: