Būvvaldes pakalpojumi

Atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi elektronisko sakaru tīkliem

Apraksts

Lai saņemtu atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvvaldē rakstiski ir jāiesniedz būvprojekta oriģināls, kas saskaņots atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, būvprojekta ekspertīzes atzinumu, ja ir veikta būvprojekta ekspertīze, zemes gabala īpašuma, tiesiskā valdījuma vai lietojuma tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus, ja šādas tiesības ir mainījušās no būvatļaujas izsniegšanas brīža.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@40900004550

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu un būvprojektu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

E-pakalpojums – Iesniegumu un būvprojektu iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu “E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere”.

Klātienē – Iesniegumu un būvprojektu iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu un būvprojektu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807264


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Doc Bv Nr.21 (šeit būs saite uz veidlapu)
Papildus:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Maksājumi veicami saskaņā 2005.gada 28.jūnija MK noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15.punktu, nodevas par būvatļaujas saņemšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras, saskaņojot būvniecību, saņem no vietējās pašvaldības būvvaldes būvatļauju būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Nodeva 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā atbilstoši ar 25.11.2010.Saldus novada domes lēmumu apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.43 “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi būvvalde izdara 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: