Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Apraksts

Pašvaldība savā administratīvajā teritorijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot gadījumā, kad bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne ietilpst vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, vai  gadījumā, kad derīgo izrakteņu atradnē papildus bieži sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem ir akceptēti citu derīgo izrakteņu krājumi.
Lai saņemtu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkās Striķu ielā 3, Saldū vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.
Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Tālrunis – 63807280

E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei“.

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt iesnieguma veidlapu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus un šādu informāciju:
Iesniegumā norāda šādu informāciju:
1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).
Iesniegumam pievieno:
1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Likums “Par zemes dzīlēm”
  2. 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.696

“Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.

  1. 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1055
    “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”.
  2. Aizsargjoslu likums
  3. Saldus novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14„Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kas  apstiprināti 25.04.2013. Saldus novada domes sēdē (protokols Nr.5., 10.§).
  4. Brocēnu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 “Brocēnu novada teritorijas plānojuma (2017.-2030) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi kas apstiprināti  27.10.2016. Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.23., 23.§).
Atbildīgais speciālists

Zane ŠTENCELE,  vides pārvaldības speciāliste, zane.stencele@saldus.lv, 63807280, 25725244

Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – Nav iespējami
Bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
PVN kods LV90009114646

AS SEB Banka
Kods: UNLALV2XXXX
LV42UNLA0050014277525

AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

AS Swedbank
Kods: HABALV22
LV39HABA0551027582720

Pakalpojuma saņemšana
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju saņem klātienē iesnieguma iesniedzējs vai pilnvarotā persona.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Ja nav iesniegta visa 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” minētā informācija, atļaujas izsniedzējs 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Pēc iesnieguma saņemšanas tiek gatavots lēmumprojekts, kas tiek izskatīts tuvākajā Līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda komisijā, Teritoriālajā komitejā un Domes sēdē. Pēc domes sēdes 5 darba dienu laikā tiek sagatavota atļauja un rēķins par valsts nodevu. Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma apliecinājuma iesniegšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: