Būvvaldes pakalpojumi

Apliecinājums par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai

Apraksts

Apliecinājums par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai iesniedz būvvaldē, ja realizēta II vai III grupas hidrotehniskās vai meliorācijas būves būvniecība, pārbūve, novietošana, nojaukšana vai atjaunošana

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Apliecinājumu par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
Korespondence papīra formātā – Rakstisku apliecinājumu par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Tālrunis – 63807264
E-pakalpojums – Apliecinājumu par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu “E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu DocBv Nr.28 pievienojot pielikumā:
1.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā;
2.Veselības inspekcijas atzinums, ja nododamajai būvei normatīvajos aktos ir noteiktas obligātās higiēnas prasības;
3.institūciju atzinumi, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
4.būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;
5.būvlaukuma izpildmērījuma plāns, ja būve nojaukta;
6.aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lieta, ja attiecīgā būve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta;
7.nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta;
8.būves novietnes izpildmērījuma plāns ar reljefa un būvju augstumu atzīmēm, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta;
9.būvdarbu žurnāls;
10.būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstību apliecinošu dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta;
11.iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija;
12.autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
13.būvprojekta izstrādātāja atzinums par inženierbūves atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;
14.būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
15.sertificēta mērnieka atzinums par ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu (mērlatu) piesaisti Baltijas 1977.gada augstumu sistēmai, ja būvē ar ūdens līmeņa Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Kvīts par nodevas apmaksu

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 16.09.2014. MK noteikumu Nr.550 " Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 142.punktu būvvalde 14 dienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas par būves gatavību ekspluatācijai vai nojaukšanu, saskaņojot ar pasūtītāju būves vai būvlaukuma uzrādīšanas termiņu, pieņem veiktos būvdarbus, sastādot aktu, vai, ja būve nojaukta, izsniedz izziņu par būves neesību vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.
Saskaņā ar 16.09.2014. MK noteikumu Nr.550 " Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 133.punktu pasūtītājam 30 dienu laikā, ja ir notikusi meliorācijas sistēmas būves būvniecība, ir jānodod glabāšanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" reģionālajā meliorācijas nodaļā, dokumentāciju par būvprojekta izmainītajām daļām, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā ir veiktas saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, būves novietnes izpildmērījuma plānu ar reljefa un būvju augstumu atzīmēm un būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstību apliecinošu dokumentāciju (izņemot gadījumu, ja būve ir nojaukta), būvlaukuma izpildmērījuma plānu, ja būve tiek nojaukta.
Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā varēs saņemt pēc uzaicinājuma Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū, tikai pēc apliecinoša dokumenta par nodevas nomaksu uzrādīšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: