Būvvaldes pakalpojumi

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Apraksts

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai iesniedz būvvaldē, ja realizēta otrās vai trešās grupas inženierbūves būvniecība, pārbūve, novietošana, nojaukšana vai atjaunošana

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
Korespondence papīra formātā – Rakstisku apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Tālrunis – 63807264
E-pakalpojums – Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu “E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Doc Bv Nr.36 pievienojot pielikumā:
1.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  atzinums par inženierbūves atbilstību ugunsdrošības prasībām trešās grupas inženierbūvēm;
2.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā;
3.Veselības inspekcijas atzinums, ja nododamajai inženierbūvei normatīvajos aktos ir noteiktas obligātās higiēnas prasības;
4.institūciju atzinumi, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
5.būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;
6.inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāns reģistrēts SIA MDC;
7.aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lieta, ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta;
8.būvdarbu žurnāls un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti;
9.būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
10.iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija;
11.autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
12.būvprojekta izstrādātāja atzinums par inženierbūves atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;
13.būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Kvīts par nodevas apmaksu

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 16.09.2014.MK noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 140.punktu būvvalde 14 dienu laikā pēc apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai saņemšanas, saskaņojot ar pasūtītāju inženierbūves uzrādīšanas termiņu, ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.
Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā varēs saņemt pēc uzaicinājuma Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū, tikai pēc apliecinoša dokumenta par nodevas nomaksu uzrādīšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: