Būvvaldes pakalpojumi

Apliecinājums par ielu un ceļu gatavību ekspluatācijai

Apraksts

Apliecinājums par ielu un ceļu gatavību ekspluatācijai iesniedz būvvaldē, ja ir veikta ielas, jauna komersantu un māju ceļa būvniecība, vai esoša ceļa un ielas pārbūve

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Apliecinājumu par ielu un ceļu gatavību ekspluatācijai (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
Korespondence papīra formātā – Rakstisku apliecinājumu par ielu un ceļu gatavību ekspluatācijai nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Tālrunis – 63807264
E-pakalpojums – Apliecinājumu par ielu un ceļu gatavību ekspluatācijai iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu “E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Doc Bv Nr.51 pievienojot pielikumā:
1. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;
2. būves vai tās daļas novietnes izpildmērījuma plāns;
3. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
4. būvdarbu žurnāls un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti;
5. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstību apliecinošu dokumentāciju, ja tās nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
6.iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija;
7. autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8. būvprojekta izstrādātāja atzinums par būves vai tās daļas atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;
9. būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Kvīts par nodevas apmaksu

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 172.punktu būvvalde pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar pasūtītāju, nosaka ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē. Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā varēs saņemt pēc uzaicinājuma Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū, tikai pēc apliecinoša dokumenta par nodevas nomaksu uzrādīšanas.
Lēmums par atteikumu objektu pieņemt ekspluatācijā, Jums tiks nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē.
Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā varēs saņemt pēc uzaicinājuma Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū, tikai pēc apliecinoša dokumenta par nodevas nomaksu uzrādīšanas.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: