Pirmdiena,  17. decembris,  2018
 
Vārda dienas:   Hilda, Teiksma
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-2.1°C
D vējš 0.6 m/s
   

  Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

  Pakalpojuma īss apraksts Pašvaldība savā administratīvajā teritorijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot gadījumā, kad bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne ietilpst vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, vai  gadījumā, kad derīgo izrakteņu atradnē papildus bieži sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem ir akceptēti citu derīgo izrakteņu krājumi.
  Lai saņemtu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 63807900, 63807916
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt iesnieguma veidlapu
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus un šādu informāciju:
  Iesniegumā norāda šādu informāciju:
  1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
  2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
  3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).
  Iesniegumam pievieno:
  1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
  2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
  3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
  4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
  5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
  6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
  7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
   
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Likums “Par zemes dzīlēm”
  2. 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.696
  “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.
  1. 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1055
   “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”.
  2. Aizsargjoslu likums
  3. Saldus novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kas  apstiprināti 25.04.2013. Saldus novada domes sēdē (protokols Nr.5., 10.§).
   
  Pakalpojuma maksa Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro.
   
  Norēķinu veids
  Norēķini ar skaidru naudu Nav iespējami
  Bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
  Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
  PVN kods LV90009114646
  AS SEB Banka
  Kods: UNLALV2XXXX
  LV42UNLA0050014277525
  AS DNB Banka
  Kods: RIKOLV2X
  LV25RIKO0002013175097
   
  AS Swedbank
  Kods: HABALV22
  LV39HABA0551027582720
   
  Atbildīgais speciālists Zane ŠTENCELE,  vides pārvaldības speciāliste, , 63807916
   
  Pakalpojuma saņemšanas veids Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju saņem klātienē iesnieguma iesniedzējs vai pilnvarotā persona.
   
    klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
  Ja nav iesniegta visa 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” minētā informācija, atļaujas izsniedzējs 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Pēc iesnieguma saņemšanas tiek gatavots lēmumprojekts, kas tiek izskatīts tuvākajā Līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda komisijā, Teritoriālajā komitejā un Domes sēdē. Pēc domes sēdes 5 darba dienu laikā tiek sagatavota atļauja un rēķins par valsts nodevu. Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma apliecinājuma iesniegšanas.
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Decembris 2018
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  03
  24


   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 29. novembris


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017