Pirmdiena,  17. decembris,  2018
 
Vārda dienas:   Hilda, Teiksma
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-2.7°C
D, DA vējš 0.7 m/s
   

  Zemes ierīcības projekta vai tā grozījumu apstiprināšana

  Pakalpojuma īss apraksts    Saskaņā ar 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.punktu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti projekta izstrādes nosacījumi, prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos teritorijas plānošanas, izmantošanas, apbūves vai zemes ierīcības jomā, kā arī citu normatīvo aktu prasības.
     Saskaņā ar 29.07.2010. Saldus novada saistošajiem noteikumiem Nr.22 ‘’Par augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā’’ izstrādāto zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA ‘’Mērniecības datu centrs’’, t.67496833, 28633927, e-pasts .
      Zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprināšanai Saldus novada būvvaldē iesniedz elektroniskā formā.
   
  Pakalpojumu var pieprasīt Elektroniskā formā izstrādātu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu iezīmētu zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprināšanai Saldus novada būvvaldē iesniedz zemes ierīcībā sertificēta persona, kas izstrādājusi zemes ierīcības projektu.
  Iesniedzamie dokumenti Elektroniskā formā izstrādāts, ar drošu elektronisko parakstu parakstīts un ar laika zīmogu iezīmēts zemes ierīcības projekts un tā grozījumi.
  Pakalpojuma pieprasīšana elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu un elektroniskā formā izstrādātu, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu iezīmētu zemes ierīcības projektu un tā grozījumus iesūta e-pasta adresē  
   
  tālrunis 63807264, 63807273
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Z04
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Elektronisko dokumentu likums
  2. Iesniegumu likums
  3. Informācijas atklātības likums
  4. Dokumentu juridiskā spēka likums
  5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
  6. Administratīvā procesa likums (64.pants)
  7. Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr.50  "Vietvārdu informācijas noteikumi" 
  8. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
  9. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 
  10.  Zemes ierīcības likums
  11. Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
  12. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība
  13. Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdotie saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Daiga GUDRIĶE, Saldus novada būvvaldes galvenā zemes ierīkotāja, , 63807273
  Daiga DAGA, Saldus novada būvvaldes zemes ierīkotāja, , 63807273
  Pakalpojuma saņemšanas veids elektroniskais pasts Lēmumu par zemes ierīcības projekta un tā grozījumu apstiprināšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Decembris 2018
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  03
  24


   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 29. novembris


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017