Sestdiena,  15. decembris,  2018
 
Vārda dienas:   Hanna, Jana, Johanna
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-1.4°C
bezvējš
   

  Būvniecības nosacījumu izsniegšana

  Pakalpojuma īss apraksts Iesniegumu būvniecības nosacījumu saņemšanai pasūtītājs iesniedz būvvaldē atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 13.punktā noteiktajām prasībām, un, lai saņemtu apkopotu informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem, īpašajām arhitektoniskajām prasībām, būvprojekta saskaņošanas un iesniegšanas kārtību, par nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai atbilstoši Saldus novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem – “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, un “ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā”
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 63807264
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Bv54
  Iesniegums var tikt noformēts uz veidlapas vai brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Zemes robežu plāns ar jaunbūvējamā vai pārbūvējamā objekta piesaisti;
  2. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (dabā esošas ēkas pārbūves gadījumā);
  3. Nekustamā īpašuma piederības dokuments (zemesgrāmatas apliecība / pirkuma līgums);
  4.Būvniecības ieceres apraksts;
  5. Ja īpašnieku pārstāv cita persona, pilnvara no ēkas vai būves īpašnieka par tiesībām veikt informācijas ievākšanu objekta projektēšanai.
  Papildus:
  Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
  Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
  2. Informācijas atklātības likums
  3. Dokumentu juridiskā spēka likums
  4. Elektronisko dokumentu likums
  5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
  6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
  7. Administratīvā procesa likums (64.pants)
  8. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi
  Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Saldus novada domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8 6.§) apstiprinātoPar Saldus novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumiem”1.pielikuma 5.12.punktu maksa par pakalpojumu fiziskajām personām - 20 euro bez PVN, juridiskajām – 40 euro bez PVN.
  Norēķinu veids Norēķini ar skaidru naudu (nav iespējami)
  Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
  Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  NM maksātāja kods: LV90009114646
  Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
  Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X
  Atbildīgais speciālists Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, , 63807264
   
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Būvniecības nosacījumus sagatavo un izsniedz atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 16.punktā noteiktajām prasībām - 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Atbildi uz  informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Decembris 2018
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  03
  24


   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 29. novembris


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017