Svētdiena,  20. janvāris,  2019
 
Vārda dienas:   Alģis, Aļģirds, Oļģerts, Orests
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
-4.2°C
bezvējš
   

  Notika Saldus novada domes sēde

  22. februāris 2018, 16:32 2018 drukāt
  22. februārī notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīti 50 lēmumprojekti. Sēdes sākumā domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš aicināja ar klusuma brīdi pieminēt Saldus novada goda pilsoni Jāni Blūmu.
  Sēdē nepiedalījās: N. Balode, G. Baumanis un I. Ūdra.

  Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2017. gada 30. marta lēmumā  “Par Saldus novada pašvaldības iestāšanos sporta veidu federācijās”, aizstājot iepriekšējā Saldus Sporta skolas direktora pilnvarojumu uz pilnvarojumu esošajam Sporta skolas direktoram.

  Izdarīja grozījumus Saldus Sporta skolas un Saldus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Cerībiņa” nolikumos.

  Apstiprināja Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas un Saldus novada domes jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikumus.

  Apstiprināja konkursa “Saldus novada uzņēmēju gada balva” nolikumu, kur uzņēmēji tiks apbalvoti šādās nominācijās: Gada jaunais uzņēmējs; Gada lauksaimnieks; Gada mājražotājs/amatnieks; Saldus novada gada uzņēmējs un nominācijā Gada mecenāts.

  Apstiprināja Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” ierosinātā konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” nolikumu.

  Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumos Nr. 28 “Par pabalstiem audžuģimenei””.

  Noteica sociālā dzīvokļa statusus diviem dzīvokļiem Saldus pilsētā.

  Lēma par Saldus novada domes Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas vārdiskā sastāva maiņu. Par Saldus novada domes Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekli pašvaldības izpilddirektora Kristapa Oša vietā ievēlēja Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju Gintu Homani, atļaujot savienot amatus.

  Nodeva biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības lietošanā daļu no nekustamā īpašuma “Internātskola”, Rubas pag., Saldus novads, sociālā aprūpes centra izveidei ar mērķi – sociālo pakalpojumu sniegšana, kas ietvertu sevī:
  • pansionātu – ilgstošas aprūpes sociālās gultas;
  • krīzes istabas – krīzes situācijās nonākušu ģimeņu un vientuļu cilvēku īslaicīgas izvietošanas iespējas;
  • īslaicīgas uzturēšanās istabas; sociālie dzīvokļi;
  • iespējamība izvietot arī citus sociālās palīdzības pakalpojumus, piemēram, dienas centru, veselības istabas, palīglīdzekļu un humānās palīdzības punktu u.tml.
  Lēma par Saldus novada domes Attīstības un vides aizsardzības komisijas vārdiskā sastāva maiņu. Atbrīvoja Kasparu Andersonu un pašvaldības izpilddirektoru Kristapu Osi no Saldus novada domes attīstības un vides aizsardzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Par Saldus novada domes Attīstības un vides aizsardzības komisijas locekļiem ar balss tiesībām ievēlēja Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” direktori Evu Rozīti-Ņikitinu un Saldus novada domes deputātu Didzi Konuševski.

  Lēma par Saldus novada domes Transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas vārdiskā sastāva maiņu, atbrīvojot pašvaldības izpilddirektoru Kristapu Osi un ievēlot Saimnieciskās nodaļas vadītāju galveno īpašumu apsaimniekošanas speciālistu Māri Ķeiri par Saldus novada domes Transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekli.

  Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra lēmumā “Par Saldus novada pārstāvju pilnvarošanu un paraksta tiesību noteikšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām”, izslēdzot no novada domes pilnvaroto saraksta bijušo Saldus pagasta pārvaldes vadītāju Ausmu Liepu un tās vietā iekļaujot jauno Saldus pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Kļavu.

  Izdarīja precizējumus Saldus novada domes 2017. gada 28. septembra saistošos noteikumos Nr. 17 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.

  Atbalstīja projekta “Saldus mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, pieteikuma iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursam Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas nozarē.

  Atbalstīja projekta “Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, rekonstruējot notekūdeņu sistēmu Rubas pagastā” koncepcijas un projekta iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda publisko projektu konkursa Multisektorālie projekti” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”, un lēma atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu koncepcijas apstiprināšanas gadījumā.

  Lēma par Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu apkures sistēmu rekonstrukciju, investējot 488 490,00 EUR siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā. Nolēma 2018. gadā ņemt ilgtermiņa kredītu līdz EUR 488 490,00 ar termiņu līdz 10 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2019. gadu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.

  Apstiprināja Saldus mākslas skolas izstrādāto pieaugušo neformālās izglītības programmu:  “Kompozīcija un darbs materiālā”.

  Atbalstīja Saldus novada pašvaldības projekta “Skolotāju kompetenču attīstīšana mācību procesa vadīšanā” iesniegumu programmā Erasmus+.

  Nodeva atsavināšanai vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus.

  Apstiprināja Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoļu rezultātu apstiprināšanu, pircēju noteikšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.

  Veica grozījumus Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmuma “Par nedzīvojamo telpu Striķu ielā 2, Saldū iznomāšanu”.

  Lēma izbeigt noslēgto līgumu par nekustamā īpašuma Avotu ielā 4, Saldus lietošanu un apsaimniekošanu.

  Izdarīja precizējumus 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā”.

  Noteica Saldus mākslas skolas organizētā pasākuma “Plenērs Rozentāla pilsētā 2018” dalībniekiem dalības maksu 80.00 eiro (astoņdesmit eiro) apmērā (t.sk. PVN).

  Apstiprināja Druvas vidusskolas maksas pakalpojumus, nosakot maksu par īri un citiem pakalpojumiem Druvas vidusskolas jauniešu mītnē.

  Noteica Saldus novada pašvaldības Norēķina centra pakalpojumu apmēru  0.50 eiro t.sk. PVN par katru finanšu darījumu, kas stājas spēkā ar 2018. gada 1. jūniju.

  Apstiprināja Lutriņu, Pampāļu un Saldus pagastu pārvalžu maksas pakalpojumus.

  Izslēdza no Zvārdes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debitoru parādus.

  Piešķīra līdzfinansējumus 300,00 eiro apmērā:
  • biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Saldus nodaļai projekta “Kopā būt – tie ir svētki!” realizācijai;
  • biedrības “Saldus pilsētas pensionāru biedrība” projekta “Saldus pilsētas pensionāru biedrības 25 darba gadu jubileja” realizācijai;
  • biedrības “Pīlādžoga” projekta “Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidīdama” realizācijai;
  • biedrības “Mūsu ligzda” projekta “Paši varam – paši darām!” realizācijai;
  • biedrības “Mūsu ligzda” projekta “Vienoti varam daudz!” realizācijai;
  • biedrības “Taurenītis 3” projekta “Latvju svētkus godinot, Lieldieniņas sagaidot” realizācijai.
  Piešķīra Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Zustam ikgadējā atvaļinājuma daļu 8 (astoņas) kalendāra dienas  no 2018. gada 8. marta līdz 2018. gada 15. martam ieskaitot.

  Atzina par spēku zaudējušu Saldus pilsētas domes 2008. gada 15. maija lēmumu “Par telpu nomu un nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā”, pārņemot no Saldus novada p/a  “Sociālais dienests” nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 1, slēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Lattelecom” un  patapinājuma līgumu ar biedrību “Sporta klubs “J.F.X.”” ar esošajiem līguma nosacījumiem.

  Ievēlēja par Saldus novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem Aigu Jurovu.

  Pieņēma no privātās komercsabiedrības “VG BYGG AS” dāvinājumu (finanšu līdzekļus) 8200 eiro apmērā ar mērķi – Pampāļu  pamatskolas koridora grīdas remontam.

  Nolēma deleģēt biedrībai “Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna”” pašvaldības kultūras funkcijas izpildi noteiktā apjomā uz 2018. gadu un slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna””.

  Pilns domes sēdes protokols drīzumā būs pieejams šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.

   
  Informāciju sagatavojusi:
  Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Janvāris 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11
  21
  22
  24
  28
  30
  31


   

  Saldus Novada Vēstis
  2018. gada 17. decembris


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017